Door "Accepteren" te klikken, accepteer je cookies voor betere navigatie en analyse. Zie ons privacybeleid voor details.

ALGEMENE VOORWAARDEN (LEVERINGS- & INKOOP)

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de Besloten Vennootschap Campus Offices
 • Opdrachtnemer: de (potentiële) contractuele wederpartij van Opdrachtgever
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Campus Offices B.V.
 • IE-rechten: alle (intellectuele eigendoms)rechten, auteursrechten daaronder begrepen en daaraan
 • verbonden en gerelateerde rechten zoals persoonlijkheidsrechten, welke voortvloeien uit de nakoming van
 • de verplichtingen van Aannemer onder de Overeenkomst
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot het
 • aannemen van werk en/of leveren van Diensten en/of Producten, die ingevolge artikel 3 van deze
 • Algemene voorwaarden tot stand is gekomen
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk
 • Werk: het in de opdrachtbrief c.q. de Overeenkomst omschreven werk dat Opdrachtnemer heeft aanvaard
 • Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te
 • leveren diensten, zulks met inbegrip van (deel)ontwerpen en de eventuele ondersteunende documentatie
 • die daaraan ten grondslag ligt en eventueel daaruit voortvloeiende producten en/of diensten
 • Producten: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren roerende zaken inclusief montage of
 • installatie daarvan;
 • Levering: feitelijke levering van de Diensten en/of Producten
 • Huishoudelijk reglement: de huishoudelijk regels van Opdrachtgever, die van toepassing zijn binnen de
 • specifieke locaties van Opdrachtgever
 • Locatie(s): een gebouw met bijbehorend buitenterrein, welke door Opdrachtgever wordt geëxploiteerd
 • binnen de Campus-formule
 • Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan per e-mail of enig ander elektronisch medium.

2. Toepasselijkheid

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van Opdrachtgever en op alle met Opdrachtnemer gesloten en te sluiten Overeenkomsten waarbij Opdrachtgever als opdrachtgever optreedt, alsmede alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen.

2.2.  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3.  De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing

3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1.  Indien Opdrachtnemer een schriftelijke of mondelinge aanbieding doet, komt de Overeenkomst tot stand doordat Opdrachtgever deze aanbieding schriftelijk aanvaardt.

3.2.  Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, dan maken deze deel uit van de Overeenkomst.

3.3.  Opdrachtnemer bevestigt zich van de inhoud van de in het voorgaande lid bedoelde contractstukken te hebben vergewist. Opdrachtnemer heeft zich er voorts van vergewist dat tussen de tot de opdracht behorende documenten onderling en/of door Opdrachtgever verstrekte gegevens, en het Werk geen klaarblijkelijke hiaten, tegenstrijdigheden en onmogelijkheden bestaan.

4. Uitvoering van de Overeenkomst (Het Werk)

4.1.  Opdrachtnemer voert het Werk uit overeenkomstig het in de opdrachtbrief genoemde bestek en/of technische werkomschrijving met bijlagen (hierna in beide gevallen te noemen: het bestek), de bij de opdrachtbrief gaande planning(en), de geldende relevante voorschriften van de overheid en nutsbedrijven en de eisen van goed en deugdelijk werk.

4.2.  Opdrachtnemer dient het Werk binnen de overeengekomen termijn(en) uit te voeren.

4.3.  De overeengekomen termijn(en) is/zijn vast. Indien Opdrachtnemer de overeengekomen termijn(en) overschrijdt is hij in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval bevoegd de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtnemer van haar verplichtingen en onverminderd de overigens aan Opdrachtgever ter zake toekomende rechten.

4.4.  Opdrachtnemer vraagt alle vergunningen en ontheffingen, benodigd voor de uitvoering van het Werk aan. Voor zover daarbij de medewerking van Opdrachtgever of derden noodzakelijk is, verzoekt Opdrachtnemer tijdig om die medewerking.

4.5.  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de in dit artikel opgenomen verplichtingen door Opdrachtnemer.

4.6.  Opdrachtnemer is gehouden de Diensten en/of Producten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum en plaats te leveren.

4.7.  Indien Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden op Locatie(s) van Opdrachtgever of haar huurders dient te verrichten, dienen Opdrachtnemer en zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten de instructies van Opdrachtgever of haar huurders en de ter zake geldende voorschriften in acht te nemen alsmede de werkzaamheden tijdens de door Opdrachtgever opgegeven tijden uit te voeren.

4.8.  Opdrachtnemer is slechts bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden en waaraan door Opdrachtgever nadere voorwaarden kunnen worden gesteld.

4.9.  Indien uit de Overeenkomst volgt dat Opdrachtnemer de door hem te verrichten werkzaamheden dient af te stemmen op werkzaamheden c.q. diensten die worden verricht door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld, dan is Opdrachtnemer gehouden met deze derden en Opdrachtgever in overleg te treden om de voorwaarden voor samenwerking te bespreken, te bepalen en vervolgens uit te voeren. In dit kader benodigde voorzieningen c.q. werkzaamheden worden geacht te zijn verdisconteerd in de prijs.

5. Wijzigingen

5.1.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever te allen tijde bevoegd om het Werk, ook na totstandkoming van de Overeenkomst, schriftelijk te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtnemer zal alle door Opdrachtgever aangegeven wijzigingen en/of aanvullingen van het Werk uitvoeren, mits deze wijzigingen en/of aanvullingen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn.

5.2.  Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en/of het Werk, dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na kennisgeving van de wijziging of aanvulling, schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan het gewijzigde Werk volgens de overeengekomen prijs en andere voorwaarden zal worden uitgevoerd.

5.3.  Indien de gevolgen van de wijzigingen en/of aanvullingen voor de prijs en/of het Werk naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk zijn, is Opdrachtgever bevoegd om de Overeenkomst op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

5.4.  Voor uitbreiding van de werkzaamheden, in welke vorm dan ook, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever vereist. Ter zake van uitgevoerd meerwerk waarvoor vooraf niet schriftelijk opdracht is gegeven, is Opdrachtgever onder geen beding een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.

6. Algemene verplichtingen van Opdrachtnemer

6.1.  Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen onder de Overeenkomst in nauw overleg met Opdrachtgever nakomen.

6.2.  Opdrachtgever is gerechtigd steekproefsgewijs (uitvoering van) het Werk te controleren. Opdrachtnemer is gehouden deze controles te gedogen.

6.3.  Opdrachtnemer is gehouden alle eventuele gebruiksaanwijzingen, productinformatie, kwaliteitskeurmerken of -certificaten met betrekking tot de Overeenkomst zonder additionele kosten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, vermenigvuldiging voor eigen gebruik daaronder begrepen.

6.4.  Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van het eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. In dit kader benodigde voorzieningen worden geacht te zijn verdisconteerd in de prijs/aanneemsom.

6.5.  Indien zich tijdens de uitvoering van het Werk complicaties en/of ongevallen voordoen, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever en de contactpersonen van de gebruiker(s) van de Locatie(s) hiervan onverwijld op de hoogte.

6.6.  Na voltooiing van het Werk dienen de geleende sleutels en eventuele kopieën afgegeven te worden aan of aangetekend retour gezonden te worden aan Opdrachtgever. Kopiëren van sleutels zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is niet toegestaan.

6.7.  Voor de uitvoering van werkzaamheden met open vuur dient Opdrachtnemer in het bezit te zijn van een ondertekende vergunning “brandgevaarlijke werkzaamheden”, volgens model van het Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie te Baarn.

7. Aansprakelijkheid en verzekeringen

7.1.  Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer slechts aansprakelijk indien Opdrachtnemer aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever.

7.2.  Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en iedere aanspraak op Opdrachtgever wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

7.3.  Opdrachtnemer maakt onverwijld melding van ontstane schade aan Opdrachtgever.

7.4.  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtgever, haar ondergeschikten of niet- ondergeschikten mochten lijden door of in verband met de uitvoering van het Werk, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtgever.

7.5.  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met schade ontstaan door of in verband met de uitvoering van het Werk.

7.6.  Voorts vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever voor aanspraken van derden, waaronder begrepen zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten, in verband met schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever.

7.7.  Opdrachtnemer dient voldoende verzekerd te zijn ter afdekking van risico bij de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer dient op het eerste verzoek van Opdrachtgever inzage in de daartoe strekkende polis te geven. De maximaal verzekerde som kan nimmer als een beperking van aansprakelijkheid worden beschouwd, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.

8. Eigendom- en risico-overdracht

8.1.  Het eigendom van de geleverde Producten gaat over op Opdrachtgever of bij aflevering of, en zo nodig, na installatie of montage van de Producten.

8.2.  Indien Opdrachtgever zaken aan Opdrachtnemer in handen geeft ter uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer voornoemde zaken in bruikleen krijgen voor de duur van de Overeenkomst. Bedoelde zaken blijven eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan aan de voornoemde bruikleen nadere voorwaarden verbinden.

8.3.  Indien Opdrachtnemer een nieuwe zaak vormt met de zaken die overeenkomstig het eerste lid in handen van Opdrachtnemer zijn gegeven, zijn dit zaken die Opdrachtgever voor zichzelf doet vormen en houdt Opdrachtnemer deze voor Opdrachtgever als eigenares. Het eigendom van overige zaken gaat over op Opdrachtgever zodra het Werk conform artikel 15 is opgeleverd.

8.4.  Het risico van het uitgevoerde Werk gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de oplevering overeenkomstig artikel 15 heeft plaatsgevonden.

9. Prijzen

9.1.  De overeengekomen prijzen zijn inclusief kosten van vervoer, belastingen, heffingen, assurantie en exclusief BTW. De prijzen luiden in Euro. De prijzen zijn vast en kunnen zonder toestemming van Opdrachtgever niet worden verhoogd, verhogingen met betrekking tot nieuwe sociale lasten, lonen, materialen en/of andere prijsbepalende factoren daaronder begrepen.

9.2.  Opdrachtnemer is slechts gerechtigd reistijd en wachttijd aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien Partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

10. Betaling en (geschillen over) facturering

10.1.  Opdrachtnemer zal binnen één kalendermaand na voltooiing van het Werk en goedkeuring daarvan door Opdrachtgever een factuur sturen. Betaling volgt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

10.2.  Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Opdrachtnemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan Opdrachtgever.

10.3.  Defactuurdientjuisttenaamgesteldtezijn,tezijnvoorzienvaneenduidelijkeomschrijvingvande uitgevoerde werkzaamheden en voorts te zijn gespecificeerd naar materiaalkosten, uren en uurtarieven en eventuele overige kosten en een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden.

10.4.  Opdrachtgever is bevoegd de verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met andere bedragen die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigd is.

10.5.  BetalingofverrekeningdoorOpdrachtgeverhoudtgeengoedkeuringvanhetWerkin.

10.6.  OpdrachtgeveristeallentijdegerechtigddoorOpdrachtnemerverzondenfacturenopinhoudelijkewijze te laten controleren. Opdrachtnemer zal aan dit onderzoek zijn medewerking verlenen, inzage in de boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie verstrekken die Opdrachtgever verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen.

10.7.  Opdrachtgeverisgerechtigddebetalingvaneen(gedeeltevande)factuuropteschortenwanneer redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van (een gedeelte van) de desbetreffende factuur of in geval van ondeugdelijkheid van het Werk waarop de factuur betrekking heeft.

10.8.  OverschrijdingvaneenbetalingstermijndoorOpdrachtgeverofniet-betalingdoorOpdrachtgevervaneen factuur omdat Opdrachtgever de juistheid van de factuur betwist of omdat Opdrachtgever van mening is dat Opdrachtnemer is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Versie: 20200824 3

ALGEMENE VOORWAARDEN (LEVERINGS- & INKOOP)

11. Levering en levertijden

11.1.  Levering geschiedt op het door Opdrachtgever opgegeven adres en voor zover van toepassing overeenkomstig een door Opdrachtgever schriftelijk goedgekeurd programma, bestek of plan van aanpak.

11.2.  De overeengekomen levertijden zijn vast. Indien Opdrachtnemer de overeengekomen levertijd overschrijdt, is zij in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval bevoegd de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtnemer van haar verplichtingen en onverminderd de overigens aan Opdrachtgever ter zake toekomende rechten.

11.3.  Eerder levering geschiedt slechts na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.

11.4.  Opdrachtgever is bevoegd de Levering uit te stellen. In dat geval is Opdrachtnemer verplicht om de Producten, zonder meerkosten en deugdelijk verpakt, op te slaan tot het moment van Levering overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

12. Garanties

12.1.  Opdrachtnemer garandeert dat het Werk aan de Overeenkomst zal beantwoorden, vrij zal zijn van gebreken en geschikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Opdrachtnemer garandeert voorts dat het blijkens de Overeenkomst beoogde resultaat zal worden bereikt en dat aan de in dat verband door Opdrachtgever gestelde eisen wordt voldaan.

12.2.  Opdrachtnemer staat in voor de kwaliteit, deskundigheid, integriteit en gedragingen van zijn ondergeschikten en niet-ondergeschikten die namens of door hem zijn belast met de uitvoering van diens verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

12.3.  Opdrachtnemer garandeert de geschiktheid en deugdelijkheid van ontwerpen, tekeningen, richtlijnen, materialen en dergelijke die in het kader van de Overeenkomst door of vanwege hem zijn geadviseerd, voorgeschreven of verstrekt.

12.4.  OpdrachtnemergarandeertdathetWerkteallentijdewordtuitgevoerdmetinachtnemingvanalle wettelijke en andere van overheidswege gestelde bepalingen. Alle kosten van maatregelen om aan deze bepalingen te voldoen komen voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met het niet-nakomen van deze bepalingen door Opdrachtnemer. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Opdrachtgever in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

12.5.  Opdrachtnemer garandeert dat hij na oplevering van het Werk gedurende een periode van tenminste 24 maanden de in het kader van de het Werk benodigde producten of onderdelen daarvan aan Opdrachtgever zal kunnen leveren.

12.6.  Indien het Werk niet aan de in dit artikel gegeven garanties voldoet, dient Opdrachtnemer binnen redelijke termijn alle noodzakelijke maatregelen te treffen en werkzaamheden te verrichten en voor alternatieven te zorgen, waardoor het Werk wel aan de garanties beantwoordt. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen daartoe niet nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd, ongeacht alle andere aan haar toekomende rechten, om voor rekening van Opdrachtnemer alle noodzakelijke maatregelen te (laten) treffen en werkzaamheden te (laten) verrichten waardoor het Werk aan de gegeven garanties voldoet.

12.7.  De garantieverplichtingen uit dit artikel blijven van kracht na oplevering, alsmede na beëindiging van de Overeenkomst op welke grond dan ook.

13. Wet Arbeid Vreemdelingen

13.1.  Voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden worden geen vreemdelingen ingezet, anders dan met een geldige tewerkstellings- en/of verblijfsvergunning.

13.2.  Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd op de werkplek te controleren welke werknemers (waaronder ingeleende werknemers en werknemers van onderopdrachtnemers) aanwezig zijn, alsmede de identiteit van die werknemers te controleren.

13.3.  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle eventuele boetes en/of andere sancties opgelegd aan Opdrachtgever door of namens de Arbeidsinspectie of enig ander daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derde(n) van de Wet Arbeid Vreemdelingen of in verband met enige aan deze wet verwante wet- en/of regelgeving.

13.4.  OpdrachtnemervrijwaartOpdrachtgevereveneensvoorallekosten,daaronderbegrependekostenvan juridische bijstand, die Opdrachtgever moet maken in verband met de aan Opdrachtgever opgelegde boetes en/of andere sancties, of in verband met door of namens de Arbeidsinspectie of enige andere daartoe bevoegd orgaan in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen ingestelde onderzoeken waaraan Opdrachtgever wordt onderworpen wegens vermeende of geconstateerde overtredingen van Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derde(n).

14. Wet Ketenaansprakelijkheid

14.1.  Partijen gaan ervan uit dat Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst niet kwalificeert als Opdrachtnemer c.q. eigenbouwer als bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

14.2.  OpeersteverzoekvanOpdrachtgeverzalOpdrachtnemeroverhandigen:

a)  Een staat, bevattende de namen, sofinummers en adresgegevens van alle werknemers, die door hem respectievelijk door de door hem aangezochte onderopdrachtnemers, bij de uitvoering van deo vereenkomst worden ingezet; alsmede

b)  kopieën van de paspoorten en, waar van toepassing, verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen van de werknemers die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingezet; alsmede

c)  de meest recente verklaringen van de Ontvanger der Directe Belastingen inzake zijn betalingsgedrag

betreffende zijn afdrachtverplichting voor de belastingen, loonheffingen en omzetbelasting zoals bedoeld in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en/of de staatssecretaris van Financiën vastgestelde c.q. nog vast te stellen richtlijnen welke verklaringen niet ouder mogen zijn dan twee maanden.

14.3.  Opdrachtnemerverklaartenstaatervoorindatallebelastingenofpremiesterzakevandoorhaaren/of eventuele onderopdrachtnemer(s) ingeschakelde ondergeschikten en niet-ondergeschikten zijn voldaan en vrijwaart Opdrachtgever voor iedere aanspraak in verband daarmee.

14.4.  Desgewenst zal Opdrachtgever een gedeelte van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte kosten naar eigen keuze mogen storten op de G-rekening (als bedoeld in de Invorderingswet 1990). Voormeld gedeelte van de kosten zal hierna “G-gedeelte” worden genoemd. Door betaling van het G-gedeelte heeft Opdrachtgever voor dat deel van de kosten aan haar betalingsverplichting voldaan. De restantkosten zullen door Opdrachtgever op een rekening van Opdrachtnemer worden overgemaakt.

14.5.  HetG-gedeeltezalwordenbepaaldopdewijzealsvermeldindeOvereenkomst.Opdrachtnemerzalop zorgvuldige wijze de kosten splitsen in het loonbestandsdeel (loonsom in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964) en materiaal/overige kosten. Opdrachtgever zal deze splitsing desgewenst mogen controleren.

14.6.  Opdrachtgeveristeallentijdegerechtigd,indienzoublijkendatdeOpdrachtnemerhetG-gedeeltetelaag heeft vastgesteld, om het G-gedeelte te verhogen. Voor zover zou blijken dat het G-gedeelte te laag is vastgesteld, is Opdrachtgever bevoegd om bij latere betaling(en) tijdelijk een hoger bedrag te betalen op de G-rekening om zo de eerder verrichte te lage betalingen te corrigeren.

14.7.  HetisOpdrachtnemerverbodenomhetG-gedeeltetecederen,teverpanden,danwelanderszinsrechten aan derden toe te kennen met betrekking tot zijn vordering op Opdrachtgever.

15. Oplevering

15.1.  De opneming c.q. keuring van het Werk bij oplevering en eventuele heroplevering geschiedt op schriftelijke aanvraag van Opdrachtnemer, waarin hij mededeelt op welke dag het Werk voltooid, respectievelijk opnemingsgereed zal zijn. Voorgestelde datum en tijdstip van opneming worden aan Opdrachtgever met een termijn van minstens 14 dagen schriftelijk aangekondigd.

15.2.  De opneming door Opdrachtgever geschiedt vervolgens op de voorgestelde dag, dan wel – indien Opdrachtgever op de voorgestelde dag verhinderd is – uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de voorgestelde dag. Opdrachtnemer zal hierbij aanwezig zijn. Van de opneming wordt vervolgens door Opdrachtgever een proces-verbaal opgemaakt, waarin wordt vermeld dat het Werk is goedgekeurd dan wel dat en waarom goedkeuring is onthouden; voorts worden in het proces-verbaal de geconstateerde gebreken vermeld. De opnamerapporten met betrekking tot de verschillende onderdelen worden aan het proces-verbaal gehecht. Het proces-verbaal wordt door Partijen ondertekend.

15.3.  Kleine gebreken, welke op korte termijn na de opneming kunnen worden hersteld, zullen geen reden voor onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. In het geval dat goedkeuring (terecht) wordt onthouden, volgen partijen in het kader van de heropneming dezelfde route als omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel.

15.4.  OpdrachtnemerverstrektOpdrachtgeverbijopleveringvoortsallerevisietekeningenc.a.terzakevanhet Werk, alsmede garantie- en kwaliteitsverklaringen ter zake van die onderdelen en bouwstoffen waarvoor dat tussen partijen is overeengekomen.

15.5.  De onderhoudstermijn beloopt drie (3) maanden en gaat in op de dag nadat het Werk als conform dit artikel als opgeleverd kan worden beschouwd. Opdrachtnemer is verplicht om gebreken die zich tijdens deze onderhoudstermijn openbaren zo spoedig mogelijk te herstellen.

16. Tekortkoming en ontbinding

16.1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige plicht tot schadevergoeding, bevoegd de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten.

16.2. Opdrachtgever is voorts bevoegd de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

a)  aan Opdrachtnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;

b)  een regeling met de schuldeisers van Opdrachtnemer wordt getroffen;

c)  Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, of Opdrachtnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient, of Opdrachtnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;

d)  vergunningen worden stilgelegd of ingetrokken;

e)  ten laste van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van diens vermogen;

f)  een besluit tot ontbinding van Opdrachtnemer is genomen;

g)  Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft over opdrachtnemer;h)  een gerechtelijke uitspraak Opdrachtgever verbiedt uitvoering te geven aan de Overeenkomst(en).

16.3.  Opdrachtgever is ingevolge de beëindiging/opzegging op voornoemde gronden jegens Opdrachtnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling verplicht, onverminderd het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen of van haar rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd haar overige rechten terzake.

16.4.  IndienernaarhetoordeelvanOpdrachtgevergegronderedenbestaatomtevrezendatOpdrachtnemer zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Opdrachtnemer verplicht om, op eerste verzoek van Opdrachtgever, terstond genoegzame en in de door Opdrachtgever gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen.

16.5.  Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtgever als gevolg van de niet, niet behoorlijke of niet tijdige nakoming door Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtnemer.

16.6.  Opdrachtnemerisgehoudenalhetnodigetedoenom,indienvantoepassing,eenvloeiendeprobleemloze overdracht van het Werk aan een eventuele opvolgende Opdrachtnemer van Opdrachtgever te bewerkstelligen.

16.7.  OngeachtdeindeOvereenkomstopgenomenduurisOpdrachtgeverinhetgevaldatzijomwelkereden dan ook niet meer het beheer of eigendom van de Locatie(s) heeft, gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden door een daartoe strekkende verklaring aan Opdrachtnemer. Binnen twee (2) maanden na de gebeurtenis welke reden is voor de ontbinding dienen alle openstaande bedragen door Opdrachtgever te zijn ontvangen d.m.v. gespecificeerde facturen. Indien tijdige ontvangst van de facturen uitblijft, komt hiermee het recht op betaling hiervan te vervallen en zullen Partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

17. Onderbreking Overeenkomst

17.1.  Opdrachtgever is gerechtigd Opdrachtnemer te gelasten de uitvoering van het Werk te onderbreken. Opdrachtgever is verplicht dit schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, onder mededeling van de (verwachte) duur van de onderbreking alsmede de ingangsdatum daarvan.

17.2.  Opdrachtnemer is gehouden de zaken als bedoeld in artikel 8.1 en 8.2 op eerste verzoek van Opdrachtgever te retourneren in de staat waarin deze zaken aan Opdrachtnemer ter hand zijn gesteld.

17.3.  Indien het Werk na onderbreking wordt voortgezet zullen - indien van toepassing - de extra werkzaamheden die uit het opstarten van het Werk voor Opdrachtnemer voortvloeien door Opdrachtgever worden vergoed op basis van bestede tijd en, indien zulks schriftelijk is overeengekomen, eventuele gemaakte meerkosten. Partijen zullen overleggen of de bepalingen van de Overeenkomst aan een mogelijke veranderde situatie moeten worden aangepast.

17.4.  Indiendeonderbrekingalsbedoeldinditartikellangerdaneen(1)jaarduurt,zijnPartijenverplichtmet elkaar in overleg te treden om te heronderhandelen over de voorwaarden waaronder de Overeenkomst zal worden voortgezet.

18. Intellectuele Eigendomsrechten

18.1.  De Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten) berusten bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, deze IE-rechten over aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal, op eerste verzoek, steeds meewerken aan een nadere effectuering van de bedoelde overdracht.

18.2.  Opdrachtnemererkentdatdoordeinheteerstelidbedoeldeoverdracht,Opdrachtgeveruitsluitenden volledige rechthebbende is geworden c.q. zal worden op de onbezwaarde IE-rechten. Voor zover (enig deel van) de IE-rechten niet zou(den) kunnen worden overgedragen, doet Opdrachtnemer hierbij afstand van het recht deze in te roepen jegens Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om zelfstandig gebruik te maken van de IE-rechten zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

18.3.  OpdrachtnemerisnietgerechtigdwaardanookterwereldtenaanzienvanhetWerkbeschermingonder enige (intellectuele eigendoms)wet aan te vragen of te verkrijgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

18.4.  OpdrachtnemerverklaartenstaaterjegensOpdrachtgevervoorindatdeuitvoeringvandeOvereenkomst en het Werk voor Opdrachtgever geen inbreuk (zullen) maken op de (intellectuele eigendoms)rechten en daaraan verbonden of gerelateerde rechten zoals persoonlijksrechten van derden, of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden. Dit houdt mede in dat derden, die Opdrachtnemer inschakelt bij de totstandbrenging en/of uitvoering van de Overeenkomst, terzake geen aanspraak kunnen maken op enige rechten en/of financiële vergoedingen. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever terzake voor alle schade (inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) die voor Opdrachtgever dientengevolge op enig moment mocht ontstaan.

18.5.  NaastdeovereengekomenprijskomtOpdrachtnemernietinaanmerkingvoorenigeanderebetaling(hoe ook genaamd), ook niet ingeval van herdrukken of actualisatie of hergebruik van (enigerlei elementen van) het Werk.

18.6.  OpdrachtgeverisgerechtigddewijzigingeninhetWerkaante(laten)brengendiezijnuttigen/ofwenselijk acht. Zij behoeft daartoe niet de toestemming van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer doet hierbij afstand van zijn recht een beroep te doen op eventuele (intellectuele eigendoms)rechten en daaraan verbonden of gerelateerde rechten zoals persoonlijksrechten terzake. Opdrachtnemer zal desgevraagd adviseren bij het aanbrengen van die wijzigingen c.q. aanvullingen in het Werk. Opdrachtgever is nimmer gehouden het advies van Opdrachtnemer op te volgen.

19. Keuring Diensten

19.1.  Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd (het resultaat van) de geleverde Diensten en/of Producten te onderwerpen aan een acceptatietest c.q. deze te (laten) keuren. Keuring houdt geen erkenning in dat de geleverde Diensten en/of Producten voldoen aan de in artikel 12 gegeven garanties.

19.2.  Indien Opdrachtgever (het resultaat van) de geleverde Diensten geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal zij de Opdrachtnemer schriftelijk kennis geven van de klachten.

19.3.  Indien de geleverde Diensten en/of Producten niet aan de in artikel 12 gegeven garanties voldoet, dient de Opdrachtnemer binnen redelijke termijn alle noodzakelijke maatregelen te treffen en werkzaamheden te verrichten en voor alternatieven te zorgen, waardoor de desbetreffende Diensten en/of Producten wel aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen daartoe niet nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd, ongeacht alle andere aan haar toekomende rechten, om voor rekening van Opdrachtnemer alle noodzakelijke maatregelen te (laten) treffen en werkzaamheden te (laten) verrichten waardoor de desbetreffende Diensten en/of Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.

19.4.  TenzijOpdrachtgeverermeeinstemtdatdeafgeleverdeProductendienietaandeartikel12gegeven garanties voldoen worden gerepareerd, is Opdrachtgever gerechtigd deze voor rekening en risico van Opdrachtnemer te retourneren. Opdrachtgever mag in dat geval voor vervanging van de Producten of creditering van de koopprijs kiezen. Indien Opdrachtnemer in zijn verplichting tot reparatie of vervanging tekortschiet, is Opdrachtgever gerechtigd, ongeacht alle andere aan haar toekomende rechten, de Producten voor rekening van Opdrachtgever te (laten) repareren of vervangen.

19.5.  Het feitelijk in bedrijf of gebruik nemen van Diensten en/of Diensten kan niet worden aangemerkt als acceptatie daarvan.

20. Geheimhouding

20.1.  PartijenzullenalleinformatieinderuimstezindeswoorddiezijinhetkadervandezeOvereenkomstop welke wijze dan ook verkrijgen, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst, over elkaar alsmede over de inhoud van de Overeenkomst, strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan hun medewerkers en/of door ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Partijen zullen deze eventuele medewerkers en/of derden nadrukkelijk over het vertrouwelijk karakter van de informatie informeren en hen een gelijke geheimhoudingsverklaring opleggen.

20.2.  Partijen mogen de bedoelde informatie echter wel bekendmaken:

a)  voor zover van kracht zijnde wet- of regelgeving of een rechterlijke beslissing hiertoe verplicht dan wel een hiertoe bevoegde toezichthouder zulks vereist:

b)  voor zover zij zulks redelijkerwijs nodig achten in een gerechtelijke procedure, waarbij een van hen is betrokken als gedaagde of als eiser dan wel als belanghebbende partij of als derde;

c)  aan hun professionele adviseurs, met inachtneming van een geheimhoudingsplicht en zulks uitsluitend voor zover zulks voor enig wettelijk doel noodzakelijk is.

20.3. Ingeval Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, zal deze onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en verschuldigde boete verbeuren ten bedrage van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) voor iedere dergelijke inbreuk, zonder dat Opdrachtgever enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van Opdrachtgever om aanvullende schadevergoeding te vorderen als daarvoor gronden zijn.

21. Huishoudelijk reglement

21.1. Opdrachtgever beschikt over een huishoudelijk regelement. Dit reglement is van toepassing op de kantoorgebouwen van Opdrachtgever alsmede op het Werk en de Opdracht.

21.2. Opdrachtnemer, zijn medewerkers en eventuele door Opdrachtnemer ingeschakelde derden dienen op de hoogte te zijn van het Huishoudelijk reglement en zijn verplicht dist strikt na te leven. De laatste en actuele versie van het Huishoudelijk reglement zal steeds van toepassing zijn en is te raadplegen /downloaden viawww.campusoffices.com.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1.  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,.

22.2.  Alle geschillen tussen Partijen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan, alsmede geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden ontstaan, zullen uitsluitend in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in Almelo.

23. Slotbepaling

23.1.  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

23.2.  De nietigheid van een bepaling leidt niet tot de nietigheid van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

Versie: 20200824 8